Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Молчан Людмила Анатоліївна – завідувач відділу-головний бухгалтер

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії

     1. Це  Положення  визначає  завдання та функціональні  обов’язки  відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії, повноваження  її  керівника – головного бухгалтера-завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

2. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі відділ) підпорядковується   безпосередньо Директору Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії (далі бюджетна установа).

3. Відділ   у   своїй   діяльності  керується  Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську  діяльність  бюджетної  установи,  наказами директора бюджетної установи, а також Положенням про бухгалтерську службу.

4. Основними завданнями відділу є:

     1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

     2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

     3) забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов’язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов’язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов’язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

     4) забезпечення  контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

     5) запобігання     виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській  діяльності, виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських  резервів.

     5. Відділ     бюджетної    установи    здійснює  методичне керівництво та  контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  з питань  ведення  аналітичного обліку,  складання  звітності  за місяць, квартал, рік у структурних підрозділах лабораторії.

     6. Відділ  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

     1) веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

     2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,  встановленому законодавством;

     3) здійснює поточний контроль за:

     дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов’язань,  їх  реєстрації  в  органах  Державної  казначейської служби та здійсненням  платежів відповідно  до  взятих  бюджетних зобов’язань;

    правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;

     веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів) бухгалтерського   обліку   в державному  секторі,  а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами  бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

     4) своєчасно подає звітність;

     5) своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

     6) забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

     використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

     інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших  статей балансу;

     7) проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської  заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

     8) забезпечує:

     дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги , що закуповуються за бюджетні кошти;

     достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів  бюджетних   зобов’язань   та   бюджетних фінансових зобов’язань;

     повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

     зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів та облікових регістрів,  які є підставою для  відображення  у  бухгалтерському  обліку  операцій  та   складення   звітності;

     користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою  інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

     9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

     10) розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

     11) здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.

     7. Відділ  має право:

     1) представляти бюджетну установу в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

     2) встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  бухгалтерської   служби   структурними   підрозділами бюджетної  установи  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

     3) одержувати  від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

     4) вносити  керівникові  бюджетної  установи  пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення  звітності,     здійснення    поточного  контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності.

     8. Керівником відділу  є  головний  бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, який  підпорядковується  та  є  підзвітним  керівникові  бюджетної установи або його заступникові.

     Головний бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності призначається на посаду та звільняється  з посади  відповідно  до законодавства про працю з урахуванням вимог до  професійно-кваліфікаційного  рівня,  встановлених  пунктом  11 цього   Типового   положення,  керівником  бюджетної  установи  за  погодженням з Державною казначейською  службою  у   разі,   коли   бюджетна  установа є головним розпорядником коштів державного бюджету;

     Погодження призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади головного бухгалтера-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності керівником бюджетної установи здійснюється  в порядку, встановленому Мінфіном.

     Висновок про  погодження  (відмову  в погодженні) кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера-завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  орган  Державної казначейської  служби  надсилає протягом  10  робочих  днів з дня отримання відповідного подання керівника бюджетної установи.

     9. Звітність та документи,  підписані особою, призначеною на посаду  головного  бухгалтера-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  без дотримання вимог,  встановлених  пунктом   9   цього   Типового   положення,   органами   Державної казначейської служби не приймаються.

     10. Головний   бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (особа,  що  претендує  на  посаду головного  бухгалтера)  повинен  відповідати  таким   вимогам   до професійно-кваліфікаційного рівня:

     1) мати  повну  вищу  освіту  в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних  посадах не  менш  як  три  роки;

     2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому  числі нормативно-правові  акти  Національного  банку,  національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові   акти    Мінфіну    щодо    порядку    ведення бухгалтерського   обліку,   складення   фінансової   та  бюджетної звітності,  міністерств та інших  центральних  органів  виконавчої влади   щодо   галузевих  особливостей  застосування  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а   також   основи   технології   виробництва  продукції,  порядок оформлення операцій  і  організації  документообігу  за  розділами обліку,   форми   та   порядок   проведення  розрахунків,  порядок приймання,  передачі  товарно-матеріальних  та  інших   цінностей, зберігання  і витрачання коштів,  правила проведення та  оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

     11. Прийняття  (передача)  справ  головним бухгалтером-завідувачем відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після  проведення  внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт. Копія   такого   акта   надсилається   бюджетній   установі,  якій  підпорядковується бюджетна установа.

     Прийняття (передача)   справ   головним   бухгалтером-завідувачем відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності    може  здійснюватися  за  участю  представника  бюджетної установи,  якій  підпорядкована бюджетна установа.

     12. Головний бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

     1) організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

     2) здійснює  керівництво  діяльністю  відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов’язків   між   його   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

     3) погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

     4) бере, у разі потреби, участь  в  організації  та  проведенні перевірки    стану   бухгалтерського   обліку   та   звітності   у бухгалтерських  службах  бюджетних  установ,  які   підпорядковані  бюджетній установі;

     5) здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

     6) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи,  яким надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо проведення   господарських   операцій,   пов’язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів,  документів,  товарно-матеріальних  цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

     7) подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо:

     визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової  політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установиі  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів  аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

     визначення оптимальної  структури  відділу  та  чисельності його працівників;

     призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників відділу;

     вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи  бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності бюджетної установи;

     створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      використання       фінансових,       матеріальних  (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

     визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

     притягнення до  відповідальності  працівників  відділу,  у  тому  числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ,  які підпорядковані бюджетній установі,  за  результатами контрольних    заходів,    проведених   державними   органами   та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені   здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

     удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

     організації навчання  працівників  відділу,  у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані   бюджетній   установі,   з   метою  підвищення  їх  професійно-кваліфікаційного рівня;

     забезпечення відділу    нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення  бухгалтерського обліку та складення звітності;

     8) підписує звітність та документи, які є підставою для:

     перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

     проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

     оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

     проведення інших господарських операцій;

     9) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених  з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що  роводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

     10) здійснює контроль за:

     відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

     складенням звітності;

     цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

     дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

     правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг  згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

     відповідністю взятих   бюджетних   зобов’язань    відповідним  бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним  асигнуванням;

     станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства  дебіторської   заборгованості   бюджетної  установи  та  бюджетних установ, які їй підпорядковані;

     додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення  попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

     оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

     розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та  підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників відділу;

     усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних  заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

     11) погоджує   документи,   пов’язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

     12) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

     13. Головний   бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності   у  разі  отримання  від  керівника бюджетної  установи  розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать законодавству,   інформує   у   письмовій   формі   керівника  про неправомірність такого розпорядження,  а у разі  отримання  данного розпорядження  повторно  надсилає  керівникові бюджетної установи, якій  підпорядкована  бюджетна  установа,  та  керівникові  органу Державної  казначейської служби за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

     Керівник органу Державної казначейської  служби  розглядає  в триденний   строк   отримане   повідомлення  та  здійснює  у  разі встановлення  факту  порушення  бюджетного  законодавства   заходи відповідно  до  законодавства,  про  що інформує у письмовій формі керівника  бюджетної  установи,   якій   підпорядкована   бюджетна установа,   та   головного  бухгалтера.  Якщо  факт  порушення  не встановлено,  керівник  зазначеного  органу  інформує  про  це   у письмовій формі керівника бюджетної установи,  якій підпорядкована бюджетна установа, та головного бухгалтера.

     14. Головний бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності або особа,  яка його заміщує,  не може  отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові  кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки керівника   бюджетної   установи   на   період   його   тимчасової відсутності.

     15. Працівники відділу,  які  призначаються  на посаду   та   звільняються   з  посади  у  порядку,  встановленому законодавством    про    працю,    підпорядковуються головному бухгалтерові-завідувачу відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

     16. У   разі   тимчасової  відсутності  головного  бухгалтера-завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов’язків  покладається  на заступника головного бухгалтера-заступника завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності,  а у разі відсутності заступника головного  бухгалтера-заступника завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно  до  наказу  керівника  бюджетної  установи – на іншого  працівника відділу.

     17. Організація   та   координація    діяльності    головного бухгалтера-завідувача відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності,   контроль   за   виконанням   ним  своїх  повноважень здійснюються Державною казначейською службою  шляхом  встановлення порядку  ведення  бухгалтерського  обліку  та  складення звітності відповідно до національних положень  (стандартів)  бухгалтерського обліку  в державному секторі,  погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера,  проведення оцінки  його діяльності.

     18. Оцінка  виконання  головним бухгалтером-завідувачем відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

     19. Головний бухгалтер-завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Головний бухгалтер-завідувач відділу

бухгалтерського обліку та фінансової

звітності                                                                                              Л.А. Молчан