Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Курішко Анна Василівна – завідувач відділу

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ визначення посівних якостей насіння

 і товарних якостей садивного матеріалу

Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу (далі по тексту – ВНСМ ) Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії (далі по тексту – МОФЛ) створено відповідно до Положення про Миколаївську обласну фітосанітарну лабораторію, структури та штатного розпису МОФЛ.

   1.2. У своїй діяльності  ВНСМ  керується Конституцією України, законами України,  указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств та відомств, наказами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, цим Положенням, державними стандартами України та іншими нормативно-правовими актами.

2.  СТРУКТУРА ВНСМ

   2.1. Чисельність ВНСМ  встановлена згідно штатного розпису.

   2.2. ВНСМ очолює завідувач, який підпорядковується безпосередньо директору МОФЛ.

   2.3. Фахівці ВНСМ, які проводять визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, повинні мати вищу агрономічну або біологічну освіту та мати відповідну кваліфікацію.

   2.4. Фахівці  ВНСМ призначаються на посади та звільняються з посад наказом директора МОФЛ згідно чинного законодавства.

3.  ЗАВДАННЯ ВНСМ

   3.1.  Основним завданням ВНСМ є визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.  

   3.2.   ВНСМ  відповідно до покладених на нього завдань:

            – проводить визначення посівних якостей насіння – сукупність показників, що характеризують придатність насіння до сівби;

            – проводить визначення товарних якостей садивного матеріалу – сукупність показників садивного матеріалу, згідно з якими ведеться визначення господарської придатності садивного матеріалу.

4. ВИДИ АНАЛІЗІВ (ВИПРОБУВАНЬ)

4.1. Відповідно до ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», затвердженого  наказом Держспоживстандарту України  від 28.12.2002 №31, ВНСМ проводяться такі види аналізу (випробувань):

            –  чистота  насіння;

            –  схожість насіння;

            –  вологість насіння;

            –  маса 1000 насінин.

5. ПРАВА  ВНСМ

5.1. ВНСМ при виконанні завдань покладених на нього цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, має право:

 – проводити визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

 – оформляти протоколи аналізів (випробувань) визначення посівних якостей  насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу;

 –  отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, необхідну для здійснення повноважень;

 – отримувати  у встановленому порядку від відділу реєстраціє зразків об’єктів регулювання та оформлення документів МОФЛ документи, проби насіння і садивного матеріалу, необхідні для виконання покладених на ВНСМ завдань;

 – інформувати директора МОФЛ у разі покладення на ВНСМ завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання завдань.

6. ПРИМІЩЕННЯ  ВНСМ

6.1.  ВНСМ має окреме приміщення для проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

6.2. ВНСМ  має такі кімнати та робочі місця:

  –   місце для приймання проб;

           –   приміщення  для  підготовки  проб  та  проведення   аналізів (випробувань);

           –   місце для термостатів;

           – місце для зберігання колекційного матеріалу (колекція насіння зернових     культур, колекція насіння кормових культур, колекція насіння бур’янів);

           –   приміщення для зберігання проб після проведення аналізів (випробувань);

           –   допоміжні приміщення (вхід, коридор, комора, туалет і т.д.).

6.3. Приміщення утримуються в чистоті. Регулярно проводиться моніторинг чистоти повітря і різних поверхонь.

6.4. Фахівці ВНСМ забезпечені засобами індивідуального захисту (халатами, респіраторами).

7.  ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ  ВНСМ

7.1. ВНСМ забезпечується необхідним обладнанням для визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

7.2. Управління устаткуванням (випробувальним та допоміжним обладнанням і засобами вимірювальної техніки) здійснюється у відповідності до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.3. За управління устаткуванням та метрологічне забезпечення, за вибір і придбання послуг та ресурсів у ВНСМ відповідає завідувач.

7.4. Завідувач ВНСМ розробляє плани перевірки та технічного обслуговування устаткування, забезпечує їх виконання і несе відповідальність за технічну справність устаткування та забезпечення простежуваності вимірювань.

7.5. У випадку, якщо обладнання було неправильно використане або дає хибні результати, його використання зупиняється.

7.6. З метою забезпечення  визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, фахівці ВНСМ регулярно аналізують необхідність придбання обладнання та витратних матеріалів і технічні вимоги до них, про що інформують завідувача ВНСМ.

8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ВНСМ

8.1. ВНСМ має порівняльний матеріал, який використовується для визначення культурних та шкідливих організмів:

 –  колекція насіння зернових культур;

 –  колекція насіння кормових культур;

 –  колекція насіння бур’янів;

 –  визначники, наукова література, фотографії, плакати і таке інше.

8.2. ВНСМ забезпечує збереження порівняльного матеріалу.

8.3. ВНСМ постійно поповнює колекційний матеріал новими видами.

9.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ПОСІВНИХ

ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ І ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

9.1.  ВНСМ здійснює проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу у відповідності до Порядку проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, затвердженого наказом МОФЛ.

10.  ОБОВ’ЯЗКИ  ВНСМ

10.1.  ВНСМ зобов’язаний:

  –  своєчасно проводити визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу у відповідності до ДСТУ;

    –  у визначені строки надавати протоколи аналізів (випробувань) проб насіння та/або садивного матеріалу до відділу реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів МОФЛ;

    –   систематично проводити атестацію або акредитацію лабораторії ВНСМ;

    – впродовж встановленого терміну відповідати критеріям атестації або акредитації;

    – підтримувати в належному стані обладнання, устаткування та засоби вимірювальної техніки;

    –   здійснювати виготовлення та поповнення колекційного фонду лабораторії;

    – дотримуватись правил охорони праці, протипожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку.