Відділ кадрової роботи

Ганусовська Лариса Анатолівна-завідувач відділу

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрової роботи Миколаївської обласної

 фітосанітарної лабораторії

 1. Відділ кадрової роботи створено відповідно до штатного розпису Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії,  підпорядкований та підзвітний її директору.
 2. У своїй діяльності відділ кадрової роботи керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства Аграрної політики України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, іншими нормативними актами України та цим Положенням. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи – відповідними рекомендаціями  Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного фонду України.
 3. Завданнями відділу кадрової роботи є:
 4. задоволення потреб Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 5. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 6. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар`єри, забезпечення підвищення їх освітньо-кваліфікаційного рівня;
 7. документальне оформлення трудових відносин.
 • Відділ кадрової роботи у своїй поточній діяльності :
 • здійснює організаційне, методичне та інформаційне забезпечення роботи з кадрами;
 • розробляє річні плани роботи з кадрами, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників;
 • вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад згідно штатного розпису Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії, контролює їх добір і розстановку;
 • готує матеріали про прийняття на посади та звільнення з посад працівників;
 • обчислює стаж роботи, здійснює контроль за наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників;
 • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов`язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 • своєчасно готує документи щодо призначення пенсій працівникам
 • здійснює роботу, пов`язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;
 • оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить  оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 • готує проекти наказів щодо прийому і звільнення працівників, переміщення на інші посади, відрядження та надання відпусток, а також інших кадрових документів;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
 • забезпечує та організовує дотримання встановленого порядку доступу до персональних даних, їх захисту та обробки в базах персональних даних, за роботу з якими є відповідальним, в тому числі, забезпечує ознайомлення працівників з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов’язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків;
 • проводить іншу роботу, пов`язану із застосуванням законодавства про працю.
 • Відділ кадрової роботи для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
 • перевіряти і контролювати дотримання працівниками Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю;
 • одержувати у встановленому порядку від працівників Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії документи, необхідні для використання покладених на відділ кадрової роботи функцій;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу кадрової роботи;
 • вносити директору Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, заохочення та притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.
 • в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії для належного виконання покладених на відділ кадрової роботи завдань та здійснення запланованих заходів.
 • Структура і чисельність працівників відділу кадрової роботи визначається штатним розписом Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії.
 •  Керівництво діяльністю відділу кадрової роботи в межах своєї компетенції та згідно з цим Положенням здійснює завідувач, у підпорядкуванні якого перебувають провідні фахівці. Завідувач та провідні фахівці відділу кадрової роботи призначаються на посади наказом директора Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії .
 • На посаду завідувача відділу кадрової роботи може бути призначено особу, яка є громадянином України, має досвід практичної роботи за фахом не менше трьох років, рівень фахової і професійної перепідготовки, ділові та моральні якості якої забезпечать виконання покладених на відділ кадрової роботи завдань.
 •  Завідувач відділу кадрової роботи :
 • –                     здійснює загальне керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі кадрової роботи;
 • планує роботу відділу кадрової роботи та організує виконання запланованих заходів;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу кадрової роботи;
 • у відповідності до штатного розпису здійснює добір кадрів до Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії;
 • організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • подає на затвердження директору Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії Положення про відділ кадрової роботи та посадові інструкції працівників;
 • звітує перед директором Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії про виконання покладених на відділ кадрової роботи функцій та затверджених планів роботи.
 1. 10.   Покладання на фахівців відділу кадрової роботи обов`язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи, не допускається.
 2. Відділ кадрової роботи Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії має свою печатку.
 3. Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу кадрової роботи, забезпечує приміщенням, телефонним зв`язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи.

Завідувач відділу

кадрової роботи                                                                           Л.А. Ганусовська